Charakteristika ústavu

Detenčný ústav je ojedinelé zariadenie svojho druhu, ktoré je prvé na Slovensku. Je určené pre 75 pacientov. Ide o osoby, ktorým súd nariadil umiestnenie do detenčného ústavu podľa § 81 Trestného zákona. Bezpečnostný režim je nastavený tak, aby bola maximálne zaistená bezpečnosť občanov, zamestnancov aj samotných pacientov. Zariadenie má zdravotníckych zamestnancov (lekári, sestry, sanitári, asistenti), pomocných pracovníkov (THP pracovníci, upratovačky) a pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Detenčný ústav je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Jeho účelom je výkon detencie, ochrana spoločnosti a liečebné, výchovné pôsobenie na osobu v detencii prostriedkami ustanovenými v zákone o detencii č. 231/2019 Z.z.

Nový druh zdravotníckeho zariadenia, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v nepretržitej prevádzke. Ochraňuje spoločnosť a snaží sa o potenciálne zlepšenie zdravotného stavu osoby vo výkone detencie. Je to kontinuálna liečba pod odborným dohľadom zdravotníckych pracovníkov so získanou špecializáciou – kontinuálne podávanie liekov a promptné zvládanie situácií vyžadujúcich si liečebný zásah, včasná reflexia a reakcia na akútne zhoršenie zdravotného stavu a eliminácia problémov spojených s dostupnosťou potrebných liekov.

Na čele detenčného ústavu je riaditeľ detenčného ústavu (ďalej len „riaditeľ“), ktorý je štatutárnym orgánom detenčného ústavu. Riaditeľa vymenúva a odvoláva zriaďovateľ. Detenčný ústav sa člení na liečebné jednotky, ktorými sú detenčná jednotka, detenčno-resocializačná jednotka a resocializačno-detenčná jednotka. Liečebná jednotka je určená pre osoby v detencii spravidla s rovnakým osobitným liečebným režimom.

Liečebná jednotka pozostáva z liečebných izieb slúžiacich na ubytovanie osôb v detencii, spoločných priestorov, terapeutických miestností a miestností pre odborných zamestnancov a príslušníkov zboru.

Liečebná izba je vybavená hygienickými a sanitárnymi zariadeniami poskytujúcimi dostatočný stupeň súkromia a je spravidla vybavená bezpečnostnými dverami. Ubytovacia plocha pre osobu v detencii je najmenej 4 m2.

 

Názov dokumentu Veľkosť  
Zriaďovacia listina S25969-2021-SSMŠZPFKPO-1 1 MB pdf

 

 

Adresa zariadenia

Detenčný ústav Hronovce
Športová 1/B
935 61 Hronovce
Slovenská republika

Rýchle kontakty

+421 36 6357401

48°00'15.5"N 18°39'26.2"E

+421 36 6357401