Zmluvy

V súlade so zákonom o slobode informácií, sú písomné zmluvy, ako aj dodatky k týmto zmluvám, ktoré sa týkajú finančných prostriedkov s ktorými hospodári Detenčný ústav Hronovce, povinne zverejňované v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

 

 

Adresa zariadenia

Detenčný ústav Hronovce
Športová 1/B
935 61 Hronovce
Slovenská republika

Rýchle kontakty

+421 36 6357401

48°00'15.5"N 18°39'26.2"E

+421 36 6357401