Realizácia výstavby areálu

Vláda SR uložila ministrovi zdravotníctva v spolupráci s ministrom spravodlivosti zriadiť detenčný ústav. Podpísala sa zmluva o dielo s úspešným uchádzačom spoločnosťou STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Na základe zasiahnutia vyššej moci súvisiacej s mimoriadnou situáciou – pandémiou COVID-19 sa zmluvné strany dohodli na prerušení prác a na posune plnenia zhotovenia diela. Obnovenie prác nastalo v máji 2020. Ukončenie stavebných prác a odovzdanie diela investorovi – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa uskutočnilo v januári 2022.

Výstavba trvala celkom od prebratia staveniska 22 mesiacov. Od toho dátumu sa postupne zariaďujú priestory na základe potrieb klientov, ktorí budú umiestnení na Detenčnom ústave Hronovce. Vytvára sa pracovné zázemie pre zdravotnícky personál, pre technický personál a príslušníkov ZVJS.

 

 

 

 

Adresa zariadenia

Detenčný ústav Hronovce
Športová 1/B
935 61 Hronovce
Slovenská republika

Rýchle kontakty

+421 36 6357401

48°00'15.5"N 18°39'26.2"E

+421 36 6357401