Slobodný prístup k informáciám

Na zabezpečenie jednotného postupu pri sprístupnení informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sa v Detenčnom ústave Hronovce (ďalej len „ústav“) vydáva toto nariadenie:

Toto nariadenie upravuje postupy, práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov ústavu pri sprístupnení informácií podľa zákona o slobode informácií.

Žiadosti o poskytnutie informácie (ďalej len „žiadosť”) možno ústavu podať ústne, písomne, elektronickou poštou, resp. inou technicky vykonateľnou formou. Forma sprístupnenia informácií je totožná s formou žiadosti, ak žiadateľ nezvolí inú formu.

Zo žiadosti musí byť zrejmé, že je určená ústavu, kto ju podáva, čoho sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Ak tieto náležitosti žiadosť nemá, prijímateľ žiadosti bezodkladne vyzve žiadateľa, aby ju doplnil v lehote desiatich dní a zároveň ho poučí ako treba doplnenie urobiť. Ak tejto výzve žiadateľ nevyhovie a informáciu pre tento nedostatok nie je možné sprístupniť, žiadosť sa odloží.

O žiadosti doručenej telefonicky alebo ústne spíše prijímajúci zamestnanec záznam. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.

Každá žiadosť doručená ústavu sa bezodkladne postúpi riaditeľovi, a to aj v prípade ústnej žiadosti, o ktorej prijímajúci zamestnanec spísal záznam o prijatí ústnej žiadosti. Zamestnanec sekretariátu vedie osobitnú centrálnu evidenciu žiadostí s uvedením: dátum podania žiadosti, obsah žiadosti, formu podania (napr. písomne, ústne, elektronickou poštou) a navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie, zodpovedný útvar, výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti (napr. sprístupnenie informácie, v akej forme, výzvu na doplnenie žiadosti, rozhodnutie o nesprístupnení, nesprístupnenie bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inému orgánu, atď.), opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia). Riaditeľ postúpi žiadosť po jej zaevidovaní zodpovednému útvaru na priame vybavenie.

Kópia spisu, týkajúceho sa sprístupnenia informácie sa po vybavení ukladá na sekretariáte ústavu. Pracovník sekretariátu spracúva ročné prehľady o spôsobe vybavenia žiadostí za príslušný kalendárny rok.

Zodpovedný útvar za vecné vybavenie žiadosti je útvar, do pôsobnosti ktorého žiadaná informácia patrí. Tento útvar si ukladá originál spisu so všetkými písomnosťami, týkajúcimi sa vybavovania spisu. Kópiu odpovede odovzdá na sekretariát ústavu.

Zodpovedný útvar je povinný sprístupniť žiadateľovi všetky informácie, ktoré má k dispozícii, ak ich sprístupnenie nie je obmedzené inými právnymi predpismi (štátne tajomstvo, služobné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, ochrana osobných údajov alebo iné obmedzenia v prístupe k informáciám). V prípade pochybnosti, či je možné žiadanú informáciu sprístupniť (ochrana utajovaných skutočností, osobnosti, osobných údajov, obchodného tajomstva, resp. iné obmedzenia v prístupe k informáciám) konzultuje túto skutočnosť s riaditeľom.

Ak ústav nemá požadovanú informáciu k dispozícii a vie, kde je možné žiadanú informáciu získať, postúpi túto žiadosť do piatich dní povinnej osobe, ktorá disponuje s požadovanou informáciou. Zodpovedný útvar túto skutočnosť bezodkladne oznámi žiadateľovi. Ak ústav nevie, kde je možné informácie získať, vydá do ôsmich dní od podania žiadosti rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informácie.

Informácie sa sprístupňujú najmä písomne, ústne, nahliadnutím do spisu, vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, kopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne zodpovedný útvar so žiadateľom iný spôsob jej sprístupnenia.

Zodpovedný útvar umožní každému bez preukázania právneho dôvodu alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie, pričom je nevyhnutné robiť príslušné opatrenia, aby nazretím do dokumentácie alebo vyhotovením výpisu, odpisu alebo kópie neboli porušené povinnosti o obmedzení prístupu k informáciám.

Ak časť požadovanej informácie spadá pod výnimky podľa § 8 až 12 zákona o slobode informácií, t. j. ide o obmedzenie prístupu k informáciám z dôvodu ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva a ďalších obmedzení, je potrebné sprístupniť časť informácie, ktorá je verejne prístupná. K informáciám čiastočne alebo celkom neprístupným je potrebné vždy poskytnúť tzv. sprievodné informácie (§ 4 ods. 4 zákona o slobode informácií) o dôvode odmietnutia, o dobe, počas ktorej odmietnutie trvá, a kedy bude opätovne preskúmané.

Informácie sa sprístupňujú aj z neukončeného správneho konania. Pri ich sprístupňovaní dbá zodpovedný útvar na ochranu informácií označených za štátne tajomstvo, služobné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo alebo obchodné tajomstvo, za skutočnosť podliehajúcej šifrovej ochrane informácií a na ochranu osobnosti a osobných údajov. Zverejnenie osobných údajov nachádzajúcich sa v registroch a zoznamoch vedených nemocnicou, u ktorých zákon nevylučuje verejnú prístupnosť (§ 6 ods. 3 zákona o slobode informácií), nie je porušením ochrany osobných údajov.

Vedomé vydanie alebo zverejnenie nepravdivej informácie alebo neúplnej informácie, porušenie povinnosti ustanovenej zákonom o slobode informácií alebo vydanie rozhodnutia, príkazu alebo iného opatrenia, ktoré zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácie, je priestupkom podľa osobitného predpisu.1).

Zodpovedný útvar vybaví žiadosť bezodkladne, najneskôr do ôsmich dní od doručenia žiadosti, alebo do ôsmich dní odo dňa odstránenia jej nedostatkov. V prípade, že vybavenie žiadosti je spojené s preukázateľnými technickými problémami s vyhľadaním informácie (ide o viac informácií alebo odlišné informácie požadované v jednej žiadosti alebo vyhľadanie a sústredenie informácií je mimo sídla ústavu), je možné lehotu uvedenú v odseku 1 tohto článku predĺžiť najviac však o osem dní. Zodpovedný útvar bezodkladne oznámi túto skutočnosť žiadateľovi, najneskôr však pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 tohto článku.

Pri sprístupnení žiadanej informácie ústne, nahliadnutím do spisu, kopírovaním alebo telefonicky urobí o tom zodpovedný útvar rozhodnutie záznamom, proti čomu nie je možné podať opravný prostriedok.

Ak sa žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá zodpovedný útvar rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informáciu. Ak bola žiadosť odložená (čl. 2 ods. 2), rozhodnutie sa nevydá. V prípade, že zodpovedný útvar v určenej lehote nesprístupní informáciu, nevydá rozhodnutie alebo informáciu inak nesprístupní, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým sa odmietlo sprístupniť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupniť požadovanú informáciu môže žiadateľ podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. O odvolaní proti rozhodnutiu Detenčného ústavu Hronovce rozhoduje Ministerstvo zdravotníctva.

Informácie sa sprístupňujú bezodplatne, s výnimkou náhrady nákladov za technické vyhotovenie informácie podľa platného cenníka ústavu.

Ústav môže povinnosť náhrady nákladov podľa odseku 1 tohto článku odpustiť.

 

 

Adresa zariadenia

Detenčný ústav Hronovce
Športová 1/B
935 61 Hronovce
Slovenská republika

Rýchle kontakty

+421 36 6357401

48°00'15.5"N 18°39'26.2"E

+421 36 6357401