Pre príbuzných osôb v detencii

Návštevy v DÚ Hronovce sa riadia Ústavným poriadkom

Návštevné dni:

Streda: 13:00 – 15:00 hod.
Sobota: 08:00 – 15:00 hod.
Tel. sociálne sestry: +421 36 6357 415
E-mail: navstevy@duh.sk

Návštevu v inom čase môže povoliť riaditeľ ústavu (§ 14 ods. 1 písm e zákona). Žiadosť o vykonanie návštevy so zoznamom pozvaných osôb predloží osoba v detencii lekárovi ústavu najmenej 5 pracovných dní pred plánovaným termínom jej realizácie. O povolení návštevy sa rozhodne do dvoch pracovných dní.

O vykonanie návštevy môže požiadať aj manžel alebo manželka, dieťa alebo rodič alebo ich zákonný zástupca osoby v detencii, ktorá nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopná splnomocniť osobu a nemá zákonného zástupcu, ak takáto osoba nie je, osoba plnoletá, ktorá s ňou žije v domácnosti, blízka osoba (§ 116 Občianskeho zákonníka) alebo ich zákonný zástupca. Takáto osoba podá žiadosť o vykonanie návštevy riaditeľovi ústavu najmenej 5 pracovných dní pred plánovaným termínom jej realizácie. O povolení návštevy sa rozhodne do dvoch pracovných dní. Žiadajúca osoba musí hodnoverne preukázať svoj vzťah k osobe v detencii.

Návšteva sa povolí ak to zdravotný stav osoby v detencii, jej určený liečebný režim a ochrana spoločnosti nevylučuje (§ 14 ods. 1 písm e zákona). Ošetrujúci lekár v urgentných situáciách môže rozhodnúť o obmedzení práva na návštevu na nevyhnutne potrebnú dobu. Ak je obmedzenie potrebné na dobu dlhšiu ako tri mesiace, jeho dôvodnosť posúdi odborná komisia (§ 14 ods. 2 zákona). Návšteva sa vykoná v určenom priestore ústavu spravidla bez priameho kontaktu. Ak to zdravotný stav osoby v detencii, jej určený liečebný režim a ochrana spoločnosti nevylučuje môže riaditeľ ústavu v odôvodnených prípadoch povoliť návštevu priamym kontaktom. (§ 14 ods. 3 zákona).

Ak o vykonanie návštevy žiada osoba podľa § 25 ods. 3 ústavného poriadku, návšteva sa povolí len v prípade ak s ňou osoba v detencii súhlasí.  Písomnú žiadosť na povolenie odovzdať pri návšteve osobné veci, ktorých držanie v ústave nie je povolené, je v rozpore s účelom výkonu trestu alebo ich účel držania v ústave sa skončil, osoba v detencii odovzdá zdravotníckemu personálu najmenej dva pracovné dni pred plánovaným určeným termínom návštevy.

Názov dokumentu Veľkosť  
Ústavný poriadok 756 KB pdf

 

 

Adresa zariadenia

Detenčný ústav Hronovce
Športová 1/B
935 61 Hronovce
Slovenská republika

Rýchle kontakty

+421 36 6357401

48°00'15.5"N 18°39'26.2"E

+421 36 6357401